هنر نامه

انتشار اشعار ،داستان های کوتاه ، مقالات هنری،قطعه های ادبی ، دل نوشته ها

هنر نامه

انتشار اشعار ،داستان های کوتاه ، مقالات هنری،قطعه های ادبی ، دل نوشته ها

مزار


فردا


 

رأی می دهم چون که....

سخته یا شیرینه؟

Image result for empty love

ستاد

برگرفته از وبلاگhttp://khodabamane.blog.ir

بی تو چگونه خودم باشم؟

Image result for ‫نگارگری جوان و حضرت علی اکبر‬‎

2030#          #هویت

زندگی....


غنچه بادل گرفته گفت:

زندگی، لب زخنده بستن است گوشه ای درون خودنشستن است
گل به خنده گفت:
زندگی شکفتن است بازبان سبز رازگفتن است
گفتگوی غنچه وگل ازدرون باغچه
بازهم به گوش میرسد...
توچه فکرمیکنی؟
راستی کدام یک درست گفته اند؟
من که فکرمیکنم
گل به راززندگی اشاره کرده است
هر چه باشد او گل است
گل یک دو پیرهن
بیش تر ز غنچه پاره کرده است

 

قیصر امین پور

جواب


خطی کشید روی تمام سوال ها


خدا کجاست؟؟؟