هنر چیست؟
از کجا می آید ؟
چه چیز را هنری می دانیم؟
فایده ی هنر چیست؟


هنر همه جا می رود از تاریکی های ازل تا روشنایی های پیش رو
از سوسوی فقر تا قصر های تجمل
از لحظات شوق تا میدان های جنگ 
از درون انسان تا جامعه ی حیوانات
همه جا
بدون تصادم و اصطکاک   و اگر غیر از این باشد به نظر من هنر نخواهد بود 
شما رانمی دانم اما ما وقتی بخواهیم بگوییم کاری با اهمیت است می گوییم  هنر است   و فلانی هنر کرده است  
پس هنر کاری است که از همه کس بر نمی آید 
اما شاید هم نه
هنر همراه است با زیبایی خواهی و زیبایی آفرینی که دورن همه ی موجودات عالم هست دقیقا همه ی 
هنر آسان ترین است و سخت ترین و اگر این عمومیت را نداشت نمی توانست آن خصوصیت را داشته باشد
هنر از دستان ما می گریزد
گاهی ملحد است و گاهی بادین  می آمیزد 
هنر همزاد بشر است 
حتی پا به پا ی او به جنگ می آید 
گاهی سلاحی می شود در دست و گاهی پرچمی برای صلح
هنر را ابزار خواندن قساوت می خواهد 
هنر خود موجودی اصیل است   اما گرفتار ما می شود 
اگر  قرار باشد هنر را ابزار بخوانیم پس باید زن را نیز ابزار بدانیم
در واقع آنچه هنر را ابزار می کند ما هستیم 
ولی هنر بذاته اصالت دارد 
تغییر و تحول در روح هنر راه ندارد چرا که او همان وحدت بخش کثرت هاست 
ما هستیم که با استفاده از وجود عظیم او شکل به شکلش می کنیم و گاهی به مغالطه می پردازیم