زندگی اول آدم  را جذب می کنه 

بعد بهش انگیزه می ده

بعد بهش توان می ده

ولی چرا بعضی وقت ها آدم را خسته می کنه؟


به نظر من روزمرگی قاتل انگیزه هاست 

و مشکل جامعه ی ما هم همینه

البته شاید دلیل دوم قتل عقلی باشه که به دنبال خودش همه چیز را می شوره می بره حتی عشق را البته نه هر عقلی این را من بهش می گم عقل بی ادب

دلیل رشد این عقل بی ادب را من در کشور خودمون سه چیز می دونم:

(با اجازه از مسئولین)

1.نظام اداری 

2. زندگی شهری 

3.نظام آموزشی

که تقصیر کار هم مسئولین نیستن 

عقل با ادب نیاز به یه مدل فرهنگی و درونی داره که یه کار مردمی می خواد

ان شا الله در قسمت های بعد یه مدل شاهانه برا هر کدوم ارائه می دم و حتما توضیحاتی درباره شاه