(با عرض معذرت از آقای محمد کاظم مزینانی که یه کتاب به این اسم دارن)

قرار بود درباره ی شاه بگم یه روشی داریم که می گه "پس نهانی ها به ضد پیدا شود" برای همین ما اول باید ببینیم شاه چه کسی نیست

مثلا شاه بی شین نیست 

شاه بی شین کیه؟....


شاه بی شین تمام جامعه ی آماری اش کاخ خودشه و چند تا محله اون ور تر 

شاه بی شین اهل مسابقه راه انداختنه . چه مسابقه ای؟

مسابقه ی تمجید

شاه بی شین از خود متشکره و همیشه فکر می کنه که ما داریم قله های پیشرفت و تمدن را فتح می کنیم

شاه بی شین اگر در تهران باشه از شیراز و اصفهان و زاهدان خبر نداره

شاه بی شین اگر آریایی باشه از سیاه پوست ها خبر نداره

شاه بی شین حاضره بچه هاش در رفاه تمام باشن در حالی که بچه هایی تو کشورش هستند که شام شب ندارن

شاه بی شین می گه مردم دو دست اند با ما یا علیه ما

وشاه خیلی چیز های دیگه نیست ...............