من گم شده ام

همه ی اعضای من گم شده است....


دلم در میان طعم ها

زبانم در میان حرف ها

هنرم در میان خیال ها

ذهنم در میان کتاب ها

علمم در میان کاغذ ها

تلاشم در میان نزاع ها

احساسم در میان نفرت ها

امیدم در میان مردم

چشمم در میان رنگ ها

نیازم در میان خود خواهی

و خودم در  میان ناخود ها

گم شده است

چرا؟