محبت به سوی مشابهت و مشاکلت می راند و قدرت آن سبب می شود که محبّ به شکل محبوب درآید. محبت مانند سیم برقی است که از وجود محبوب به محبّ وصل گردد، و صفات محبوب را به وی منتقل سازد.