خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری

                                 شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری.....


لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن


                                خاطرات بایگانــــی، زندگـــــی هــــای اداری


آفتاب زرد و غمگین ، پله هــــای رو بــه پایین


                                 سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری


با نگاهی سر شکسته، چشمهایـــی پینه بسته


                                 خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری


صندلی های خمیده،میزهای صف کشیده


                                 خنده های لب پریده ، گریــه های اختیاری


عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی


                                  پرسه های بی خیالـــی، نیمکت های خماری


رو نوشت روزها را، روی هــــم سنجــاق کردم:


                                  شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری


عاقبت پـــــرونده ام را ، با غبــــار آرزوها


                                  خاک خواهد بست روزی ، بادخواهد برد باری


روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث


                                   در ستون تسلیتها ، نامی از ما یادگاری