هر چه بر دور سرت گشت بلا گردان نیست

دفع آفت ز جهان گذران آسان نیست....

تاجی از فره ایزد به سر خود داری

به گمانت که جز این هم هدف انسان نیست

آب چون از دهن بدبوی دنیا جوشید

گفته باشم به تو او حیوان نیست

گفت در زندگی ات راه رهایی مغز است

مغز خوب است ولی داروی این ماران نیست

آن کثافت که فقط وسوسه را می دانست

چون که دکتر شده پس شیطان نیست؟!

کشت ضحاک مرا چون جز مرگ

گفته بودم که ترا درمان نیست