هوس مدار تمامی آرزوها بود

 و چاه یوسف ما چانه ی زلیخا بود......

در عمق دانش ملا و مدح مرشد هم

فقط حجاب جدیدی ز دور پیدا بود

هدف از اینکه در این شعر گم شود ترسید

همانکه مثل همیشه وسیله ی ما بود

ورفت طبع شاعری ام تا کمی قرش بدهد

رسید حضرت وزن و چه غول آسا بود