Image result for painting of evil


تازه فهمیدم برادر بوده ایم

بر سر یک عهد و باور بوده ایم............


مسرفانه آب را گل کرده ایم

یعنی از اول دلاور بوده ایم

ظلم و جهلم دشمن است اما تو نه

ما که پیوسته دو یاور بوده ایم

تو زناری من زخاکم فرق چیست

هر دو رو در روی داور بوده ایم

ما ز قرآن خوب فهمیدیم چیز

بر ره خوردن تکاور بوده ایم

خاوری هستیم و از روز ازل

در پی رفتن ز خاور بوده ایم

چون خوشی هامان کم و کسری نداشت

وقت یاری ها کم آور بوده ایم