استاد عزیز : آن کس که تقوافروش‏ است متقى نیست و آن کس که هنرفروش است هنرمند نیست و آن کس که علم‌فروش است عالم نیست.