Image result for ‫مراقب افکارت باش که گفتارت می شود‬‎


از خود پرسیده اید که

ارزش ها چگونه تغییر می کنند؟

بیکاری چکونه زیاد می شود ؟

اعتیاد چطور بوجود می آید؟

بی حیایی نشانه ی چیست؟

دقیق تر شویم

جلسات دولتی

دقیق تر

روابط خانوادگی

این مشکلات یک شبه و خود به خود بوجود نیامده اند

حاصل تغییر نگاه ما به زندگی هستند

حاصل تغییر تفکر ما

حاصل تغییر عادتهای ما

حاصل تغییر 

تغییرات بدون ریشه اتفاق نمی افتند

و جمله ی بالا این طور هم بیان شده که:

مراقب همنشینت باش که افکارت می شود ...