و عشق 

مرکب حرکت است 

     نه مقصد حرکت

        تا این عشق با تو چه کند