Related image


چون تو زیبایی جهان زیبا ز توست

دوست دارم من همه اهلش، چرا؟ زیرا ز توست...


آسمان آبی است، گاهی میزبان ابر هاست

تیرگی ها هم بله،  تنها نه آبی ها زتوست

دوستی ها، دشمنی ها، مهربانی، قهر ها

شازده کوچولوی خوب و شخص گودزیلا ز توست

شعر بد شعر مزخرف از من است

تو خریداری اگر ، پس مصرع بالا ز توست

 می خری بنجل چرا؟  در فکر سودت نیستی

 مثل ما هم فکر کن، هرچند فکر ما زتوست