Related image


تو اصلا کارت این است که دل بسوزانی

نه؟

دل های بعضی مانند شبنم است که با دیدن  خورشید نگاهت تبخیر می شود

دل بعضی دیگر مانند برگ بهار است آنها را سوز پاییز و زمستان نرم می کند

و دل های یخی را از یخچال های سرد به گرمای حضورت می آوری و آب خواهند شد

بعضی دل ها هم چوبی است بر آنها جرقه ای از محبتت خواهی زد

دل های سنگی را به کوره انسان سازی می افکنی  تا در آن ذوب شوند

اما دل های سخت تر از سنگ در کوره می سوزند و مذاب شده، دوباره در هم می پیچند و سخت می شوند

مثل فیلم ترمیناتور 2