Related image

چنانکه دست گدایی شبانه می لرزد

      دلم برای تو ای بی نشانه می لرزد.......

هنوز کوچه به کوچه، حکایت از مردیست

که دستِ بسته ی او عاشقانه می لرزد

چه رفته است به دیوار و در که تا امروز

به نام تو در و دیوار خانه می لرزد

چه دیده در! که پیاپی به سینه می کوبد؟

چه کرده شعله که با هر زبانه می لرزد؟

هنوز از آنچه گذشته است بر در و دیوار

به خانه  چند دلِ کودکانه می لرزد

دگر نشان مزار تو را نخواهم خواست

که در جواب، زمین و زمانه می لرزد

ز من شکیب مجو ، کوه صبر اگر باشم

همین که نام تو آرند شانه می لرزد

میلاد عرفان پور                                                                برگرفته شده از sarvesahi.blog.ir