سلام بر ماه مبارک رمضان

ماهی که مثل بقیه ماه ها بود اگر تو را نداشت ....

و تو همان شب قدری

اصلا تو خود نزول قرآنی

قرآن مگر همان نیست که داعش و خوارج هم می خوانند

به چه درد می خورد؟

قرآن اگر نازل بشود و بیاید درمیان مردم خوب است

و قرآن در ماه رمضان نازل شد و در شب قدر

از همان شب شروع شد قصه ی خون و عشق

بله

قرآنی که نازل شود خون هم دارد

 دشمن هم دارد

محجور هم می شود

اما قرآنی که نازل نشود 

نه

قرآن روی طاقچه دشمن ندارد

قرآنی که نازل بشود 

به فکر یتیمان است

به فکر فقرا ست

به فکر عدالت است

به فکر مبارزه

قرآنی که نازل نشود فرقان هم نیست 

و چون تو نازل شدی 

حق و باطل جدا شدند

و ما هنوز در انتظار اتمام این نزول تدریجی هستیم