این روز ها روزه گرفتن خیلی سخت و حوصله سر بر شده...

نمی دونم چرا

ولی یه حرفی مثل زنگ تو گوشم صدا می کنه

می گفت ماه رمضان با روزه گرفتن و عبادت خدا انسان باید بیشتر به خدا نزدیک شود و با نشاط بیشتری نیز به کار و تلاش و خدمت به خلق بپردازد.

می گفت روح که والا و متعالی باشد می تواند جسم را تحت اختیارو تصرف خود در آورد.

اما....

نشد

همه این ها از بی برنامگی و بی کاری است.

خدایا ما آدم های بیکار را هدایت کن.