تا حالا فکر کردید چرا اسم کارتون باخانمان، باخانمان بود؟

اون قدیم ها اگر فکر می‌کردیم حتما می فهمیدیم و درک می‌کردیم.

اما....

تو این دوره فکر نکنم بتونیم معنی اش را درک کنیم.