اول اینو بخونید....

و تنها راه پیدا شدن و جدا شدن از این نا خود ها مرگ است آن وقت می‌توانم بفهمم چند کیلو هستم بدون استخوان، بدون گوشت، بدون مقام، بدون لذت، بدون .... و فقط خودم می مانم و تو.  

آن وقت توهم ها کنار می‌رود و درک خواهم کرد که چقدر وزنم کم است، چقدر ناقابلم و چقدر تو را کم دارم.

در این روزها توفیقی بده تا قبل از مردن، بمیرم.