روایت است از شیخ ما حق جوی بزرگ که می‌فرماند:
« دوست نیکو بر بگزینید به چند دلیل:
یکم آنکه شما را از غم و تنهایی با حضور خویش به در بیآورد.
دویم آنکه به شما انگیزه‌ داده و در امور همراهیتان بنماید.
و سیم آنکه هنگام میل به مسخرگی و عیاشی شما را همراهی بنمایاند.
و دوست خوب آن است که اگر همه‌ی این صفات را نمی‌بداشت حداقل یکی را داشته بداشت.
و بپرهیزوید از دوستی با جنس مخالف به چند دلیل که به دلیل ضیق وقت یکی را می ذکرانیم:
آنکه شما را از تنهایی و غم به در بنیآورد بر خلاف تصور عوامون ناس چونانچه اگر در یک بشقاب میوه یک سیب و یک پرتغال همی بباشد صحیح است که میوه ای تنها در آن نیست اما یک سیب تنها و یک پرتغال تنها در آن می بباشد پس وجود جنس مخالف به تنهایی فایدت ننمودندی چنانچه بعضی از ازواج دچار این مشکل می‌بشوندی اما آنچه سبب خروج از احساس تنهایی بشدندی این است که حضور وی مسأله‌ی تنهایی و غم را به گونه‌ای دیگر حل همی بنمایاند بدانسان که علوفه جات هرزی که به دور دست و پای شما بپیچیدندی را از بین ببرد و این گونه یک عامل در خود فرو رفتن نابود شده و در خود فرو رفتن تا حدودی مرتفع می گردد تا اینجای کار هوچ مشکلی نمی‌بباشد اما مسأله اینجاست که این علوفه را چگونه به در بیاورندی:
یکم آیا با دست مبارک خویش بدر بیاورد یا با سموم و ابزار و آلات مانند خیش؟
دویم آیا به طور منظّم و مداوم به در بیاورد یا هر وقت که عشقش کشیدن بگرفت؟
سیم آیا یک نفر بدر بیاورد یا چند نفر بدر بیاورندی؟
و نکته این جاست که اگر علوفه جات روح به درستی به در نیایند وحشی گردیده و چنان به دور دست و پای فرد فرو پیچیده و وی را فرو همی در خود برند که خر را در گل.
خوب خر فهم شدید حق جویکان نادان»
خدایش رحمت کناد که همیشه ما را نادان خطاب همی بکرد.