قرار بود دیگه کپی نکنم ولی از قیصر نمیشه گذشت:


از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام 

گل کرد خار خار شب بی قراری ام 


تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو 

دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام 


گر من به شوق دیدنت از خویش می روم 

از خویش می روم که تو با خود بیاری ام 


بود و نبود من همه از دست رفته است 

باری مگر تو دست بر آری به یاری ام 


کاری به کار غیر ندارم که عاقبت 

مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام 


تا ساحل نگاه تو چون موج بی قرار 

با رود رو به سوی تو دارم که جاری ام 


با ناخنم به سنگ نوشتم : بیا , بیا 

زان پیشتر که پاک شود یادگاری ام


        " قیصر امین پور "