با واقعیت ها زندگی کن
اما با واقعیت های حقیقی و درونی و دوست داشتنی
توهمات حقیقی نیستند
افیون‌ها حقیقی نیستند
آرزوها حقیقی نیستند
آنچه طبیعت الهی را به خطر بیاندازد حقیقی نیست
و
آداب درونی نیستند
رسوم درونی نیستند
دستورات درونی نیستند
و
البته همه‌ی واقعیت‌ها هم واقعیت ندارند
همه‌ی آنها را نبین
بعضی را خیال کن
مثل خوبی دوستانت
بعضی را فراموش کن
مثل بدی دوستانت
و بعضی رانبین
مثل دشمنان پستت