Image result for ‫هواخواه تو ام جانا‬‎

پس از مدت مدیدی دوباره می‌نویسم 
به عشق تو
هر چند شرمنده ام از برای تو ننوشتن 
و برای تو نبودن
اما شوق نوشتن و گفتن که در وجود انسان نهادی مرا به نوشتن وا می‌دارد
به فکر کردن
فکر کردن در عالم و آدم
و فکر کردن در راه و رسم زندگی و کار 
و فکر کردن در خود
و ادبیات لباس لطیف و زیبایی است که بر اندیشه ها می پوشانم 
تا بدان وسیله نگذارم ظلمت فکر زیبایی های تو را در نظرم کمرنگ کند