این مطلب یک کمی از حال هنرنامه ای بیرونه و تقریبا قاموسیه

یک مطلبی هست که من بهش میگم معنویات و الهیات غیر تعقلی

که شامل:   خاصیت معنوی اجسام و اعداد و ازمنه و اماکن فی نفسه و بنابر آن اعتقاداتی مانند : توسل به مواد و اذکار، اثر نطفه، اثر مال حرام بر شخص غیرغاصب، علم جفر و جادو، طالع بینی، فایده دعا و عبادت بدون توجه به منطق و فهم و احساس، قداست نماد ها به  خودی خود

              وجود انرژی های مثبت و منفی در اجسام: قدرت ایجاد بدون عمل، صدور انرژی نامشخصی از اجسام 

              و در کنار آن امکان احساس معنوی: احساسی نامشخص که از محیط به طور مستقیم به انسان القا می‌شود

              دخالت موجودات نامرئی بر زندگی انسان

              وجود عوامل غیر علی در زندگی

              وجود حکمت های نا مربوط با عمل در زندگی انسان

  

نظر من اینه که این موارد را هیچ پیامبری نه تنها اثبات نکرده بلکه رد کرده و پس از دوره پیامبران توسط جهالت مردم و روحانیت مردم زده رشد پیدا کرده است.

حالا نمدونم ولی خب این چیزا انگار هیچ اساسی نداره

کسی نظر نداره؟