winter.jpg (1440×1280)

 

موضوع انشا: برف

زمستان ها خیلی خوش میگذرد (:--) زیرا زمین چون عروسان سپیدپوش می‌شود(:-----) و ما در زمستان کمتر کار می‌کنیم و ننه سرما نه تنها نمی‌تواند ما را از هم جدا کند بلکه از آنجا که گفته اند عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد باعث نزدیکی هر چه بیشتر ما و دوستانمان می‌شود(:-----------) سرگرمی مان از گرمی سخن بزرگتر هاست و شیرینیمان از زبان شیرین اطفال و نمکمان از نمک شوخی جوانان(:-----------------------) انشای ما باید یک صفحه شود ولی در میان این همه دروغ یک راست خدمت معلم و همه‌ی همکلاسی هایم بگویم (بله معلم و همکلاسی ها، راستی چرا ما انشا را برای جلب نظر همکلاسی ها نمی‌نوشتیم و از آنان نمره نمی‌گرفتیم شاید از همین جا می‌شد یاد بگیریم رضایت مردم مهم تر از رفع تکلیف و شعار و کسب درآمد است) بگذریم اما این که کم شد خوب شد دیگه انشام نمیاد چی کار کنم بجاش آواز مینشوییم