مادر هر کار بکند، بچه ها یاد می‌گیرند. مثلا اگر شهید شود...