یک عدد حق جو مینشیند

و میگردد در ذهنش

در کتاب هایش

در مطالب گذشته اش

و در مطالب دیگر وبلاگ ها

و میبیند دیگر انگار حق جوییتش به اتمام رسیده

او بی خود شده است

چنانچه در دیگر کارهایش نیز

شاید هم مشکلش همین گذشته اش باشد


و اکنون او نمیداند

چرا باید بنویسد؟

از کجا باید بنویسد؟

برای که باید بنویسد؟

چگونه باید بنویسد؟

اگر رهگذری گذشت و این سؤالات را دید حتما یاری دهد