تا حالا به آینده فکر کردید
خب به میمنت و مبارکی
اما الآن از یه دید فیلجویانه
من میخوام  نگاه کنم بهش
آینده یعنی آن چیزی که میخواهد بیاید به سوی بنده
همه فکر میکنند ما آینده را میسازیم اما باید دانست که ما به سوی آینده حرکت میکنیم
و مسیر آن را انتخاب میکنیم 
اما ما فقط حال را میتوانیم بسازیم
آینده هیچ معلوم نیست چه شود
هزار استثنا و امکان و احتمال برای آینده هست
و اصلا بیایید فکر کنیم که پس چرا به آینده فکر میکنیم
و چه لزومی دارد فکر کردن به آینده
فکر کردن به آینده بررسی عواقب یک انتخاب باشد شاید
ترس از عاقبت
واقعا عاقبت کار ما چیست؟
بعضی وقت ها هم بیشتر فکر میکنیم به آینده 
در بعضی موارد که فکر میکنی همه چیز متزلزل شده
در واقع شک میکنی که مسیرت چیست
و بنیانت بر چه استوار است
و در سنین خاصی هم همین شک تجدید میشود
چرا که میخواهی بنیان ات را بازیابی کنی