بایستی اقرار نمایم که حال شاعر در هنگام سراییدن این شعر را به خوبی درک می‌بنمایم چرا که امروز آن را کشف  بنمودم گویی آن جناب نیز  پروجه ای داشته استی که به سختی ناتمام شده‌است و منتظربودندی تا ارائه دهندی در واقع منتظربوده بوده است تا مفتضح (البته خدای ناکرده) شود و تا روز رستخیز اعلام نتیجه به خواب کبک گونه ای فرو برفتندی.

با عرض معذرت از جناب فخر الدین عراقی