تلخ است که لبریز حقایق شده است

زرد است که با درد موافق شده است

عاشق نشدی و گر نه می‌فهمیدی

پاییز بهاری است که عاشق شده است