سری دو:
علم حوزوی: در نهایت عده ای به دلیل جو خانوادگی و اجتماعی یا علاقه و پیش زمینه خورگانی مرتبط وارد حوزه علمیه شده در نهایت هم آخوند میشوند با کارهای مشخص سنتی اگر هم کار دیگر میکنند اغلب کسوت آن کار دیگر را میگیرند و با خود می آمیزند در واقع در نگاه اول کاربرد یا زمینه پژوهشی نوین قابل ذکری در آن مشاهده نمیشود البته پژوهش کده های حوزوی و پژوهش کده های مشترک بین حوزه و دانشگاه یک حرکتی داشته اند که آن را هم میتوان یک مدل محسوب نمود که در دل خود چندین نوع دارد. در کنار آن یک مدل کاربردی که وارد شدن در عرصه تبلیغ و تربیت دینی با همت عملی مضاعف است هم موجود است.
علم دانشگاهی کاربردی: برخی هم با توجه به زمینه های مختلف وارد دانشگاه شده و تا مقطع مشخصی (که بر خلاف تصور اولیه گاه تا دکتری هم جزء همین رده محسوب میشود) ادامه تحصیل داده تا از آن جهت کار ها و مهارت های مورد نیاز جامعه (احیاناً) و تحقیق و توسعه استفاده نمایند

یک زنگ تفریحعلم دانشگاهی استادانگی: برخی هم با زمینه های مختلف یا از مدل قبل با دست تقدیر تا این مدل پیش میآیند یا با علاقه علمی قبلی به تحصیل علم ادامه داده و به  مرتبه دکتری رسیده که گاه این مرتبه دکتری به همان صورت کاربردی و مهارتی قبلی است که ذکر آن شد در حالات دیگر به جز ترک تحصیل و علم! شخص یا به خورگی ادامه داده یا مشغول شغل استادی شده که آن نیز یک قسمت تدریس دارد و یک قسمت پژوهش که دکتر های غیر استاد یعنی همان پایداران در خورگی را هم شامل می‌شود که آن نیز یادر دانشگاه است که خاص استادان است که یا به صورت مقاله جمع کنی و ترجمه کنی هست یا به صورت ثبت مقالات مفید و ثبت شرکت ها و راهنمایی دانشجویان کاربردی و یا ادامه ده و یا به صورت نظریه پردازی و یا در پژوهشکده و مربوط به دکتران علاقه مند است که آن نیز مانند همان مدل پژوهش حوزه هزار رقم دارد ونه یک ساز و کار معین.
علم دانشگاهی افزایش حوق دار: این که ضمن داشتن کار مشخص شخص جهت افزایش حقوق و یا نه حقوق که خاص دولتی ها باشد بلکه افزایش منزلت اقدام به تحصیل دانشگاهی در مقاطع مختلف نماید و شاید هم به خاطر فرار از سربازی که این عامل در همه انواع قبل به طور ضمنی دخیل است
علم دانشگاهی آقازادگی: آقازاده صرفا به معنی رایج نیست خیلی راحت با یک سری اعمال و وفق دادن خود با برخی آداب میتوان خود را آقا زاده نمود و در یک جایی جا کرد مدرک هم لازم است شاید هم خود دانشگاه یک وسیله ای شد برای رشد آقا زادگی