سلام

روزی برای تجلیل از  کپرنیک مراسمی تدارک دیده بودند از بزرگی خواستند در این مراسم سخنرانی کند هر چه اصرار کردند قبول  نکرد بیاید  اما بالاخره راضی شد سخنرانی کند به شرطی که هر چه  گفت اعتراض نکنند 

روز مراسم نوبت سخنرانی آن مرد شد پشت تریبون رفت و گفت همه دستانتان را گره کنید و فریاد بزنید: مرگ بر کپرنیک   مرگ  بر کپرنیک

حاضران اول به هم دیگر نگاه کردند اما بالاجبار دست ها را بالا برده و به آرامی زمزمه کردند  

سپس گفت ما پیش از این آسمان را بزرگ می پنداشتیم و با آن درد دل ها می کردیم و برایش شعر می سرودیم 

اما حالا با وجود تحقیقات علمی ایشان آسمان برایمان تبدیل به یک جسم سرد بی روح مکانیکی شده است

و فریاد زد مرگ بر کپرنیک 

خود کپرنیک هم از جای برخواست و گفت مرگ بر کپرنیک


بهتر است ما نیز این قدر مشغول حل مشکلات این جهان کلاسیک نشویم چرا که به قول دکتر علی شریعتی لطافت و زیبایی گل ها زیر انگشتان تشریح می پژمرد.