خاطر حضرت حافظ را ظاهراً پس از ترس از کرونا و رنج عزلت، بساطتی دست داد که سبب شد امشب با من تماس حاصل کنند و این شعر زیبا و عمیق و به جا را تقریر فرمایند:


نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی


که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی


من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش


که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی


چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی


وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی


در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است


حیف باشد که ز کار همه غافل باشی


نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف


گر شب و روز در این قصه مشکل باشی


گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست


رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی


حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد


صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی


ببخشید که مجبورم سلسله فکر عمیقتان که مشغول این شعر بود را بگسلم

اما مجبورم شما را به یک تهاجم فرهنگی بنجل فاخر دعوت کنم:

ببینید